جغرافیای آرامش

آنگاه که تسلیم آغوشت می شوم

جغرافیایی خلق می شود


به نام...


آرامش
[ چهارشنبه 3 تیر 1394 ] [ 05:06 ب.ظ ] [ سایه ]

لبخند

برای لبخند زدن نیازی به دلقک یا جوک نیست


برای لبخند زدن تنها فکری آسوده و دلی خوش لازم است

[ چهارشنبه 3 تیر 1394 ] [ 04:58 ب.ظ ] [ سایه ]

smile?Did I offer peace today

 

?Did I bring a smile to someone's face

 

 ?Did I say words of healing

 

 ?Did I let go of my anger and resentment

 

?Did I forgive

 

?Did I love

 

 These are the real questions

 

 I must trust that the little bit of love

 

 that I sow now will bear many fruits,

 

here in this world and the life to come

 

 

 

 

 


 


 [ دوشنبه 1 تیر 1394 ] [ 03:53 ب.ظ ] [ سایه ]