moment


Be happy for this moment

 This moment is your life
 
ادامه مطلب
[ پنجشنبه 15 مرداد 1394 ] [ 03:59 ب.ظ ] [ سایه ]

تو

تو شایستگی چیز هایی رو که میخوای داری

چون تو استحقاق شاد بودن رو داری
ادامه مطلب
[ پنجشنبه 15 مرداد 1394 ] [ 03:50 ب.ظ ] [ سایه ]

کار با عشق

و اکنون با تو بگویم که کار با عشق چیست ؟

کار با عشق آن است که پارچه ای را ببافی بدین امید که معشوق تو آن را بر تن میکند.

کار با عشق آن است که خانه ای را با خشت محبت بناکنی، بدین امید که مخبوب تو در آن زندگی کند.

کار با عشق آن است که دانه ای را با لطف و مهربانی بکاری

و حاصل آن را با لذت درو کنی چنانچه که گویی معشوق تو آن را تناول می کند

 و بالاخره کار با عشق آن است که

 هر چیز را با نفش خویش جان دهی و بدانی که پاکان و قدیسان عالم به تو می نگرند.ادامه مطلب
[ سه شنبه 6 مرداد 1394 ] [ 03:44 ب.ظ ] [ سایه ]